Amacımız

Nudge davranış tasarımları, bilişsel psikolojinin son bulgularını temel alır ve insanların karar verirken yararlı tercihlere yönelmesini amaçlar.

Düşünce akışımız incelendiğinde, ön görülebilir şekilde yanlış karar alma eğilimde olduğu görülmektedir. Nudge’a dayalı davranış modelleri, kısa yolların ve ön yargıların önüne geçerek veriye dayalı, doğru ve yararlı kararları hayata taşımayı kolaylaştırır. Nudge Network (NN) ekibi, davranış, yarar ve tasarımı şu şekilde tanımlar:

Davranış: Bir iç ya da dış uyarana karşı ortaya konan tepki, tutum ve eylemleridir. Görünen eylemler bir kararın sonucudur ve o kararın verilmesinde rol oynayan bilişsel süreçler davranış tasarımında yol göstericidir.

Yarar: İyi, doğru, sınanmış ve seçilmiş olandan elde edilen yarardır.

Tasarım: Bireyi doğru ve yararlı davranışa yönlendiren çerçevedir. Farkın ortaya çıkmasını isteyen disiplinlerin işbirliğiyle oluşturulur.

Vizyonumuz

İnsan beyninin karar hatalarının önünde ki engelleri kaldıracak çalışmalara öncülük etmek.

Misyonumuz

Tasarımsal düzenlemelere bir akış sunarak faydalı davranış̧ dönüşümünü sağlamak üzere birey bilincini arttıran çalıştaylarla eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek, özel sektör uygulamalarına ve kamu politikalarının oluşmasına katkıda bulunmak.

Yöntemimiz

Nudge Network ekibi davranış tasarımlarını, Richard Thaler ve Cass Sunstein’in Nudge Kuramı (Haydi Sen de Katıl) çerçevesinde ele alır. Ekip, Tversky, Kahneman ve diğer akademisyenlerin ortaya koyduğu düşünce sistematiğinin çift yönlü yapısını, önyargıya dayalı karar hatalarını tanıma olanağı sunar ve örneklendirir. I.sistemin sıra dışı yeteneklerini ele alarak, II.sistem stratejileri olarak kullanması için döngüsel bir çalışma ortamı hazırlar. Bilimsel verilere dayalı güncel kaynaklarla desteklenen bir konu bağımlı değişken olarak seçilir, bağımsız değişkenleri saptanır ve nudge tasarımı için sistematik bir akışla çalışılır.

İlgili paydaşlarla yürütülen çalıştaylar kurum sorumluları, uzman tasarımcılar, mimarlar ve alan sorumlularıyla işbirliği içerisinde yapılır. Belirlenen eylem alanlarında faydalı davranışların benimsenmesi ve yaygınlaşmasına yönelik olan bu çalıştay yeni tasarım nudgelarını uygulamaya koyar.

Davranış Politikalarımız

Nudge Network (NN) çalıştayları, çözüm bekleyen bireysel, kurumsal ve küresel sorunlarla bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik, birey, toplum ve örgüt davranışını düzenleyici tasarımlara odaklanır.

Davranış politikaları; ele alınacak toplumsal soruların neden önemli olduğu konusunda bilimsel veriyi temel alan bir akademik yaklaşım sunmakla kalmaz. Aynı zamanda nesnel çıkarımlarının uygulanabilir modellere dönüşmesi için somut önerilerde bulunur. Bu çerçevede, bireye, topluma ve karar vericilere resmin bütününü göstermek, harekete geçmek konusunda aciliyet bilinci oluşturmak, faydalı ve doğru davranış konusunda akla yatkın ve elverişli bir yol haritası çıkarmak mümkün olacaktır. *

Davranış politikaların oluşturulması sürecinde izlenecek adımlar şu şekilde özetlenebilir:

01. Sorunların yerel ve küresel yansımalarının belirlenmesi

Sorunların ele alınılacağı alandaki sınırlarının çizilmesi ve karşılaştırmalı verilerin araştırılması.

02. Bulguların ve ilgili çıkarımların paylaşımı

Veri analizi aracılığıyla, nesnel ölçütlerce uygun bulunan ve gerçekte karşılaşılan davranışlar arasındaki uzaklığın saptanarak ortaya konması.

03. Çözüm oluşturan eylem plan(lar)ının geliştirilmesi

Davranışı olumlu yönde değiştirecek önerilerin sıralanması, bu önerilerin olası sonuçları, güçlü ve gelişime açık yönleri açılarından değerlendirilmesi, uygulanabilir davranış tasarımlarına dayalı eylem plan(lar)ının saptanması.

* Davranış politikalarının amacı ve kapsamı konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynağı inceleyebilirsiniz:

Stanford Law School’s Tips for Writing Policy Papers [İnternet] Uygun erişim:

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf

Network Paydaşları

Nudge Network paydaşlarımız; özel ve resmi kurumlar, vakıflar, STK’lar vb. organizasyonlardır. Tüm kurumsal yapılarla işbirliği yaparak birey, toplum, dünya ve evren için yarar oluşturacak davranış değişikliği nudge’ları tasarlanmasını sağlarız.

Sınırların kalktığı bir dünya düzeninde, toplumların başa çıkmakta zorlandığı sosyal, çevresel ve ekonomik, boyutlardaki maliyetinin katlanarak büyüdüğü sorunlar evrensel boyuta ulaşmıştır. Çalışmalarımız kurum insan kaynağının bireysel – evrensel değerler konusundaki farkındalığını artırmaya ve Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) insanlık için daha yaşanılabilir bir dünyaya çabasına yöneliktir.

Kurumsal eğitim ve gelişim faaliyetleriyle çalışan – birey potansiyelini maksimize ederek kendisi, kurumu ve toplum için tam iyilik haline hizmet eden davranış tasarımları yaparak sağlıklı, güvenli, verimli ve geliştirici bir yaşam ortamında bireysel ve evrensel değerlerin korunarak zenginleştirilmesi paydaş olarak hepimizin yükümlülüğündedir.

Haydi Sen de Katıl!

Herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz.